วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

16

7.08

2.16

3.09

3.99

43.63

งบประจำ

15

4.28

0.00

3.09

1.19

72.16

งบลงทุน

1

2.80

2.16

0.00

2.80

0.00