สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

5

5.46

0.83

3.72

1.74

68.18

งบประจำ

4

4.62

0.00

3.72

0.90

80.48

งบลงทุน

1

0.83

0.83

0.00

0.83

0.00