โรงพยาบาลพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

10

18.59

0.00

22.68

-4.09

121.99

งบประจำ

7

17.69

0.00

21.78

-4.09

123.11

งบลงทุน

3

0.90

0.00

0.90

0.00

100.00