โรงพยาบาลเชียงคำ

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

6

7.86

0.00

11.85

-3.99

150.74

งบประจำ

5

6.47

0.00

10.46

-3.99

161.64

งบลงทุน

1

1.39

0.00

1.39

0.00

100.00