วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

4

4.23

0.12

3.09

1.14

73.12

งบประจำ

4

4.23

0.12

3.09

1.14

73.12

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00