สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

22

24.18

0.00

23.64

0.54

97.77

งบประจำ

15

17.15

0.00

16.61

0.54

96.85

งบลงทุน

7

7.03

0.00

7.03

0.00

100.00