กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

18

43.07

11.42

28.32

14.75

65.76

งบประจำ

12

25.95

0.14

22.48

3.47

86.64

งบลงทุน

6

17.12

11.28

5.84

11.28

34.13