รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดพะเยา


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
งบลงทุน
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
40
215.90
139.53
65.26
30.23
150.64
204.79
94.86
2
41
363.11
245.76
92.18
25.39
270.93
337.94
93.07
3
9
135.32
60.11
3.41
2.52
131.91
63.52
46.94
4
82
406.83
65.15
113.36
27.87
293.47
178.51
43.88
5
156
410.93
0.00
50.75
12.35
360.18
50.75
12.35

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
งบลงทุน
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
6
17.12
11.28
5.84
34.13
11.28
17.12
100.00
2
65
30.85
8.24
22.51
72.96
8.34
30.75
99.67
3
102
17.51
3.25
14.10
80.55
3.41
17.36
99.13
4
18
14.11
8.03
5.85
41.46
8.26
13.88
98.36
5
2
17.51
9.15
7.77
44.36
9.74
16.92
96.62
6
152
21.69
0.50
19.84
91.49
1.85
20.34
93.79
7
2
14.81
12.10
1.25
8.46
13.55
13.36
90.20
8
4
34.23
0.00
0.00
0.00
34.23
0.00
0.00

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
งบลงทุน
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
5.24
5.05
0.19
3.66
5.05
5.24
100.00
2
1
1.30
0.00
1.30
100.00
0.00
1.30
100.00
3
6
0.59
0.00
0.59
100.00
0.00
0.59
100.00
4
4
0.94
0.00
0.94
100.00
0.00
0.94
100.00
5
1
2.69
2.69
0.00
0.00
2.69
2.69
100.00
6
3
0.90
0.00
0.90
100.00
0.00
0.90
100.00
7
7
7.03
0.00
7.03
100.00
0.00
7.03
100.00
8
1
1.39
0.00
1.39
100.00
0.00
1.39
100.00
9
1
0.83
0.83
0.00
0.00
0.83
0.83
99.96
10
5
1.75
0.46
1.29
73.44
0.47
1.75
99.95
11
1
2.90
2.89
0.00
0.00
2.90
2.89
99.66
12
33
7.29
5.02
2.16
29.63
5.13
7.18
98.41
13
12
8.30
6.62
1.46
17.56
6.84
8.07
97.32
14
15
2.51
2.16
0.24
9.58
2.27
2.40
95.72
15
15
3.35
0.01
3.18
94.87
0.17
3.18
95.08
16
6
8.03
5.64
1.74
21.71
6.29
7.38
91.91
17
1
1.36
0.00
1.21
88.93
0.15
1.21
88.93
18
1
1.08
0.92
0.00
0.00
1.08
0.92
85.33
19
3
2.15
1.82
0.00
0.00
2.15
1.82
84.49
20
4
0.66
0.55
0.00
0.00
0.66
0.55
83.31
21
6
4.30
3.40
0.00
0.00
4.30
3.40
79.08
22
1
2.80
2.16
0.00
0.00
2.80
2.16
77.14
23
1
1.07
0.00
0.80
74.67
0.27
0.80
74.67
24
7
9.73
3.05
0.97
10.01
8.76
4.02
41.29
25
6
4.49
0.12
0.13
2.82
4.36
0.24
5.39

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
งบลงทุน
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
6
0.18
0.00
0.18
100.00
0.00
0.18
100.00
2
5
0.12
0.00
0.12
100.00
0.00
0.12
100.00
3
3
0.13
0.00
0.13
100.00
0.00
0.13
100.00
4
5
0.27
0.00
0.27
100.00
0.00
0.27
100.00
5
5
0.06
0.00
0.06
100.00
0.00
0.06
100.00
6
5
0.39
0.00
0.39
100.00
0.00
0.39
100.00
7
5
0.10
0.00
0.10
100.00
0.00
0.10
100.00
8
5
0.24
0.00
0.24
100.00
0.00
0.24
100.00
9
3
0.42
0.00
0.42
99.66
0.00
0.42
99.66
10
1
0.01
0.00
0.01
99.20
0.00
0.01
99.20
11
2
0.47
0.30
0.12
24.61
0.36
0.41
87.40
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0-39% 40-80% 81-100%