มณฑลทหารบกที่34

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
โครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนว
2,360,000.00
2,360,000.00
0.00
2,360,000.00
2,360,000.00
100.00
โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถ
2,686,200.00
2,686,200.00
0.00
2,686,200.00
2,686,200.00
100.00
โครงการจัดตั้งปรับปรุงและข
191,900.00
0.00
191,900.00
0.00
191,900.00
100.00