สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
รายการงบประจำ
60,600.00
0.00
0.00
60,600.00
0.00
0.00
รายการงบประจำ
119,500.00
0.00
16,500.00
103,000.00
16,500.00
13.81
รายการงบประจำ
27,880.00
0.00
4,880.00
23,000.00
4,880.00
17.50
รายการงบประจำ
198,000.00
0.00
58,500.00
139,500.00
58,500.00
29.55
รายการงบประจำ
517,400.00
0.00
167,500.00
349,900.00
167,500.00
32.37
รายการงบประจำ
183,810.00
14,980.00
54,137.00
129,673.00
69,117.00
37.60
รายการงบประจำ
613,805.00
6,000.00
258,985.00
354,820.00
264,985.00
43.17
รายการงบประจำ
49,300.00
0.00
21,800.00
27,500.00
21,800.00
44.22
รายการงบประจำ
445,100.00
0.00
214,864.00
230,236.00
214,864.00
48.27
รายการงบประจำ
705,750.00
0.00
392,560.00
313,190.00
392,560.00
55.62
รายการงบประจำ
249,000.00
0.00
146,580.00
102,420.00
146,580.00
58.87
รายการงบประจำ
116,535.00
0.00
69,535.00
47,000.00
69,535.00
59.67
รายการงบประจำ
159,500.00
0.00
99,319.00
60,181.00
99,319.00
62.27
รายการงบประจำ
940,350.00
0.00
598,168.00
342,182.00
598,168.00
63.61
รายการงบประจำ
266,650.00
0.00
176,830.00
89,820.00
176,830.00
66.32
รายการงบประจำ
2,692,630.00
0.00
1,796,865.00
895,765.00
1,796,865.00
66.73
รายการงบประจำ
482,050.00
0.00
340,459.78
141,590.22
340,459.78
70.63
รายการงบประจำ
359,950.00
0.00
271,800.00
88,150.00
271,800.00
75.51
รายการงบประจำ
367,680.00
0.00
295,198.00
72,482.00
295,198.00
80.29
รายการงบประจำ
382,600.00
0.00
326,850.00
55,750.00
326,850.00
85.43
รายการงบประจำ
278,500.00
0.00
263,500.00
15,000.00
263,500.00
94.61
รายการงบประจำ
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
100.00
รายการงบประจำ
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
100.00
รายการงบประจำ
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
100.00
รายการงบประจำ
33,000.00
0.00
33,000.00
0.00
33,000.00
100.00
รายการงบประจำ
33,200.00
0.00
33,200.00
0.00
33,200.00
100.00
รายการงบประจำ
121,700.00
0.00
121,700.00
0.00
121,700.00
100.00