สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ขุดลอกอ่างห้วยจำม่วงหมู่ท
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำป่าแฝกหม
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ขุดลอกอ่างห้วยน้ำแดงหมู่ท
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ขุดลอกฝายห้วยปางฮิ้นหมู่ท
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ขุดลอกลำห้วยม้า หมู่ที่ 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำท
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนเคฟซีลสายบ้านท
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
เสริมผิวลาดยางสายทางสระเหน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ขุดลอกอ่างห้วยป่าไร่หมู่ท
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
4,800,000.00
0.00
0.00
4,800,000.00
0.00
0.00
ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยแหน
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแ
4,280,000.00
0.00
0.00
4,280,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
3,746,000.00
0.00
0.00
3,746,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข
7,773,700.00
0.00
0.00
7,773,700.00
0.00
0.00
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน
6,120,000.00
0.00
0.00
6,120,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟั
5,885,000.00
0.00
0.00
5,885,000.00
0.00
0.00
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกรห
1,568,800.00
0.00
0.00
1,568,800.00
0.00
0.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแ
3,711,000.00
0.00
0.00
3,711,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6,800,000.00
0.00
0.00
6,800,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างฝายน้ำลันคสล.น้ำล
608,000.00
0.00
0.00
608,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแ
9,950,000.00
0.00
0.00
9,950,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแ
675,000.00
0.00
0.00
675,000.00
0.00
0.00
ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยราคา
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
1,834,700.00
0.00
0.00
1,834,700.00
0.00
0.00
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน
8,906,000.00
0.00
0.00
8,906,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแ
2,812,400.00
0.00
0.00
2,812,400.00
0.00
0.00
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดงดีหมีห
4,190,000.00
0.00
0.00
4,190,000.00
0.00
0.00
ขุดลอกลำน้ำเปื๋อยบ้านข่วง
1,035,000.00
0.00
0.00
1,035,000.00
0.00
0.00
ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่
5,200,000.00
0.00
0.00
5,200,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
468,000.00
0.00
0.00
468,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
432,900.00
0.00
0.00
432,900.00
0.00
0.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแ
2,767,000.00
0.00
0.00
2,767,000.00
0.00
0.00
ขยายเขตระบบประปาภูเขาบ้าน
4,758,000.00
0.00
0.00
4,758,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
9,985,000.00
0.00
0.00
9,985,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
9,106,000.00
0.00
0.00
9,106,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
9,190,000.00
0.00
0.00
9,190,000.00
0.00
0.00
ขุดขยายสระเก็บน้ำป่าสุสานเ
498,000.00
0.00
0.00
498,000.00
0.00
0.00
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศาลเจ
633,000.00
0.00
0.00
633,000.00
0.00
0.00
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
3,556,000.00
0.00
0.00
3,556,000.00
0.00
0.00
ขุดลอกเพื่อเพิ่มพื้นที่กัก
498,000.00
0.00
0.00
498,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
2,466,400.00
0.00
0.00
2,466,400.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
3,923,000.00
0.00
0.00
3,923,000.00
0.00
0.00
ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่
5,200,000.00
0.00
0.00
5,200,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเ
2,514,000.00
0.00
0.00
2,514,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
1,107,000.00
0.00
0.00
1,107,000.00
0.00
0.00
ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่
5,200,000.00
0.00
0.00
5,200,000.00
0.00
0.00
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าน
370,900.00
0.00
0.00
370,900.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟั
4,301,000.00
0.00
0.00
4,301,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
1,890,000.00
0.00
0.00
1,890,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแ
2,624,000.00
0.00
0.00
2,624,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแ
3,015,000.00
0.00
0.00
3,015,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
2,574,000.00
0.00
0.00
2,574,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
7,331,000.00
0.00
0.00
7,331,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนพาลาแอสฟัลท์ติก
9,750,000.00
0.00
0.00
9,750,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
7,716,800.00
0.00
0.00
7,716,800.00
0.00
0.00
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
3,973,000.00
0.00
0.00
3,973,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
773,000.00
0.00
0.00
773,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527
638,500.00
0.00
0.00
638,500.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
9,134,000.00
0.00
0.00
9,134,000.00
0.00
0.00
ขุดลอกห้วยโป่ง บ้านผาสุกห
1,172,000.00
0.00
0.00
1,172,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
1,542,000.00
0.00
0.00
1,542,000.00
0.00
0.00
ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
ขุดลอกสระเก็บน้ำระบบประปาห
551,000.00
0.00
0.00
551,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเ
1,952,800.00
0.00
0.00
1,952,800.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
2,280,700.00
0.00
0.00
2,280,700.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
452,000.00
0.00
0.00
452,000.00
0.00
0.00
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกรห
8,358,000.00
0.00
0.00
8,358,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
9,859,000.00
0.00
0.00
9,859,000.00
0.00
0.00
ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่
5,200,000.00
0.00
0.00
5,200,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแ
3,015,000.00
0.00
0.00
3,015,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างฝายน้ำลันคสล.น้ำล
608,000.00
0.00
0.00
608,000.00
0.00
0.00
ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง
3,300,000.00
0.00
0.00
3,300,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแ
3,680,000.00
0.00
0.00
3,680,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
9,930,000.00
0.00
0.00
9,930,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
2,025,900.00
0.00
0.00
2,025,900.00
0.00
0.00
ขุดลอกลำน้ำงิมบ้านสันกลาง
498,000.00
0.00
0.00
498,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแ
1,921,000.00
0.00
0.00
1,921,000.00
0.00
0.00
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบ
499,000.00
0.00
0.00
499,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
8,466,000.00
0.00
0.00
8,466,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
2,381,000.00
0.00
0.00
2,381,000.00
0.00
0.00
ฝายแกนซอยซีเมนต์ฝายห้วยปา
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
5,278,000.00
0.00
0.00
5,278,000.00
0.00
0.00
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
7,370,000.00
0.00
0.00
7,370,000.00
0.00
0.00
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
1,800,000.00
0.00
0.00
1,800,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
1,252,800.00
0.00
0.00
1,252,800.00
0.00
0.00
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำฝายห้
786,000.00
0.00
0.00
786,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
1,372,800.00
0.00
0.00
1,372,800.00
0.00
0.00
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
5,390,000.00
0.00
0.00
5,390,000.00
0.00
0.00
ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยลึก
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
ขยายไหล่ทางถนนพร้อมรางระบา
9,999,000.00
0.00
0.00
9,999,000.00
0.00
0.00
ขุดเปิดทางน้ำแหล่งต้นทุนหน
490,000.00
0.00
0.00
490,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
4,150,000.00
0.00
0.00
4,150,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
454,000.00
0.00
0.00
454,000.00
0.00
0.00
ขุดลอกลำน้ำลู บ้านดอนไชยห
498,000.00
0.00
0.00
498,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6,646,000.00
0.00
0.00
6,646,000.00
0.00
0.00
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
1,390,000.00
0.00
0.00
1,390,000.00
0.00
0.00
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเ
2,986,000.00
0.00
0.00
2,986,000.00
0.00
0.00
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
9,900,000.00
0.00
0.00
9,900,000.00
0.00
0.00
ขุดลอกลำน้ำลู บ้านต้าหมู่
498,000.00
0.00
0.00
498,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
9,870,900.00
0.00
0.00
9,870,900.00
0.00
0.00
ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.หมู
668,000.00
0.00
0.00
668,000.00
0.00
0.00
ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติก
8,176,000.00
0.00
0.00
8,176,000.00
0.00
0.00
ขุดลอกเพื่อเพิ่มพื้นที่กัก
498,000.00
0.00
0.00
498,000.00
0.00
0.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแ
1,960,000.00
0.00
0.00
1,960,000.00
0.00
0.00
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชมภู
498,000.00
0.00
0.00
498,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหม
576,000.00
0.00
0.00
576,000.00
0.00
0.00
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล
5,914,000.00
0.00
0.00
5,914,000.00
0.00
0.00
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
3,030,000.00
0.00
1,029,860.00
2,000,140.00
1,029,860.00
33.99
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
3,188,000.00
0.00
1,179,190.00
2,008,810.00
1,179,190.00
36.99
ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟั
3,424,500.00
0.00
2,450,000.00
974,500.00
2,450,000.00
71.54
ฝายแกนซอยซีเมนต์ฝายโป่งไซ
500,000.00
0.00
442,892.99
57,107.01
442,892.99
88.58
ฝายแกนซอยซีเมนต์ฝายห้วยปา
500,000.00
0.00
442,892.99
57,107.01
442,892.99
88.58
ฝายแกนซอยซีเมนต์ฝายทุ่งค้
500,000.00
0.00
442,892.99
57,107.01
442,892.99
88.58
ขุดลอกหน้าฝายต้นกอกบ้านท่
258,000.00
0.00
255,000.00
3,000.00
255,000.00
98.84
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
2,245,000.00
0.00
2,223,000.00
22,000.00
2,223,000.00
99.02
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหม
494,000.00
0.00
490,000.00
4,000.00
490,000.00
99.19
ก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล
613,700.00
0.00
610,000.00
3,700.00
610,000.00
99.40
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
1,124,600.00
0.00
1,118,000.00
6,600.00
1,118,000.00
99.41
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแพะบ
834,000.00
0.00
830,000.00
4,000.00
830,000.00
99.52
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล
2,400,000.00
0.00
2,390,000.00
10,000.00
2,390,000.00
99.58
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
582,000.00
0.00
580,000.00
2,000.00
580,000.00
99.66
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล
2,400,000.00
0.00
2,392,000.00
8,000.00
2,392,000.00
99.67
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
632,000.00
0.00
630,000.00
2,000.00
630,000.00
99.68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
1,324,000.00
0.00
1,320,000.00
4,000.00
1,320,000.00
99.70
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
1,364,000.00
0.00
1,360,000.00
4,000.00
1,360,000.00
99.71
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
9,052,300.00
0.00
9,032,000.00
20,300.00
9,032,000.00
99.78
ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเส
492,000.00
0.00
491,000.00
1,000.00
491,000.00
99.80
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
496,000.00
0.00
495,000.00
1,000.00
495,000.00
99.80
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน
2,144,000.00
0.00
2,140,000.00
4,000.00
2,140,000.00
99.81
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
9,902,600.00
0.00
9,885,000.00
17,600.00
9,885,000.00
99.82
ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหอหม
412,000.00
0.00
411,500.00
500.00
411,500.00
99.88
ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยฮุง
424,000.00
0.00
423,500.00
500.00
423,500.00
99.88
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
2,641,000.00
0.00
2,638,000.00
3,000.00
2,638,000.00
99.89
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแ
500,000.00
0.00
499,500.00
500.00
499,500.00
99.90
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
1,541,000.00
0.00
1,540,000.00
1,000.00
1,540,000.00
99.94
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
11,000.00
100.00
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานสำนักงา
11,800.00
0.00
11,800.00
0.00
11,800.00
100.00
โต๊ะคอมพิวเตอร์สำนักงานส่
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
12,000.00
100.00
เครื่องพิมพ์Multifunction
22,470.00
0.00
22,470.00
0.00
22,470.00
100.00
เก้าอี้สำนักงานสำนักงานส่
22,500.00
0.00
22,500.00
0.00
22,500.00
100.00
ขุดลอกห้วยแล้ง หมู่ 9บ้าน
23,000.00
0.00
23,000.00
0.00
23,000.00
100.00
ขุดลอกห้วยท่ามะบวบหมู่ที่
49,000.00
0.00
49,000.00
0.00
49,000.00
100.00
ขุดลอกห้วยหลวง หมู่ที่ 7บ
108,000.00
0.00
108,000.00
0.00
108,000.00
100.00
ขุดลอกลำห้วยแม่แดงหมู่ที่
264,000.00
0.00
264,000.00
0.00
264,000.00
100.00
ขุดลอกหน้าฝายทุ่งผึ้งบ้าน
308,000.00
0.00
308,000.00
0.00
308,000.00
100.00
ขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยเปื๋อย
373,000.00
0.00
373,000.00
0.00
373,000.00
100.00
โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำดิ
411,000.00
0.00
411,000.00
0.00
411,000.00
100.00
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสี้ย
450,000.00
0.00
450,000.00
0.00
450,000.00
100.00
ขุดลอกอ่างห้วยฮ่างเย็นหมู
461,000.00
0.00
461,000.00
0.00
461,000.00
100.00
ขุดลอกลำห้วยเกล็ดแก้วหมู่
486,000.00
0.00
486,000.00
0.00
486,000.00
100.00