วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักย
65,000.00
0.00
0.00
65,000.00
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึก
54,050.00
0.00
0.00
54,050.00
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะต้า
20,000.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูแ
63,000.00
0.00
0.00
63,000.00
0.00
0.00
รายการงบประจำ
241,400.00
0.00
31,200.00
210,200.00
31,200.00
12.92
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการก
191,000.00
0.00
41,000.00
150,000.00
41,000.00
21.47
รายการงบประจำ
73,040.00
0.00
40,125.00
32,915.00
40,125.00
54.94
รายการงบประจำ
510,530.00
0.00
319,050.00
191,480.00
319,050.00
62.49
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
515,375.00
0.00
335,059.85
180,315.15
335,059.85
65.01
ค่าหนังสือเรียน
1,085,000.00
0.00
895,946.90
189,053.10
895,946.90
82.58
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
58,800.00
0.00
49,790.00
9,010.00
49,790.00
84.68
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
94,800.00
0.00
85,960.00
8,840.00
85,960.00
90.68
ค่าจัดการเรียนการสอน
3,396,250.00
0.00
3,101,749.00
294,501.00
3,101,749.00
91.33
ค่าอุปกรณ์การเรียน
249,550.00
0.00
243,340.00
6,210.00
243,340.00
97.51
รายการงบประจำ
69,300.00
0.00
67,920.00
1,380.00
67,920.00
98.01
รายการงบประจำ
1,675,100.00
0.00
1,672,687.99
2,412.01
1,672,687.99
99.86
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
85,000.00
0.00
85,000.00
0.00
85,000.00
100.00