วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
100,000.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักย
40,000.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึก
129,250.00
0.00
23,827.00
105,423.00
23,827.00
18.43
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการก
91,000.00
0.00
22,080.00
68,920.00
22,080.00
24.26
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
102,125.00
0.00
52,913.00
49,212.00
52,913.00
51.81
รายการงบประจำ
63,720.00
0.00
39,820.00
23,900.00
39,820.00
62.49
รายการงบประจำ
1,850,210.00
0.00
1,156,350.00
693,860.00
1,156,350.00
62.50
ค่าหนังสือเรียน
215,000.00
0.00
174,051.40
40,948.60
174,051.40
80.95
รายการงบประจำ
272,000.00
0.00
237,828.34
34,171.66
237,828.34
87.44
ค่าอุปกรณ์การเรียน
49,450.00
0.00
44,390.00
5,060.00
44,390.00
89.77
รายการงบประจำ
182,500.00
0.00
169,306.00
13,194.00
169,306.00
92.77
รายการงบประจำ
366,300.00
0.00
349,190.46
17,109.54
349,190.46
95.33
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล
58,800.00
0.00
58,800.00
0.00
58,800.00
100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ
94,800.00
0.00
94,800.00
0.00
94,800.00
100.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
665,950.00
0.00
665,950.00
0.00
665,950.00
100.00