โครงการชลประทานพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
4
0.82
0.02
0.62
76.31
0.19
0.64
78.91
81.76
-2.85
82
406.83
65.15
113.36
27.87
293.47
178.51
43.88
81.65
-37.77
รวม
86
407.65
65.17
113.99
27.96
293.66
179.16
43.95
81.74
-37.79