สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
15
2.88
0.02
1.74
60.36
1.14
1.76
61.23
100.00
-38.77
4
0.66
0.55
0.00
0.00
0.66
0.55
83.31
81.74
1.57
รวม
19
3.54
0.57
1.74
49.11
1.80
2.31
65.35
100.00
-34.65