งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
10
36.32
1.09
11.26
31.01
25.05
12.36
34.02
81.76
-47.74
9
135.32
60.11
3.41
2.52
131.91
63.52
46.94
81.65
-34.71
รวม
19
171.64
61.21
14.67
8.55
156.96
75.88
44.21
81.74
-37.53