สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

โครงการ

3324

งบประมาณ

13,475.21

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

2,787.33

เบิกจ่าย

9,538.79

คงเหลือ

3,936.42

ร้อยละเบิกจ่าย

70.79

งบประจำ
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง (G093)
121.55
22.59
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน
0.70
35.62
กรมอู่ทหารเรือ
631.17
38.73
กรมสรรพาวุธ
1,227.13
48.47
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
26.00
51.50

หน่วย ล้านบาท

งบลงทุน
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ระยอง
0.06
0.00
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
5.30
0.00
สำนักงานจัดหางาน ระยอง
0.18
0.00
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
14.37
3.69
ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
1.67
5.43

หน่วย ล้านบาท

ภาพรวม
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
โรงพยาบาลแกลง
12.17
26.16
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
7.25
26.85
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง (G093)
482.24
30.72
กรมอู่ทหารเรือ
681.49
38.18
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
26.10
40.54

หน่วย ล้านบาท