สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

ระยอง

นำเข้าข้อมูล
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 2022-08-17 "เฉพาะงบประมาณที่จัดสรรลงหน่วยงาน (รายงาน F20C)"

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO) (A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย :ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
รายจ่ายประจำ
2719
9,013.89
1,038.29
6,784.96
75.27
2,228.92
7,823.26
86.79
รายจ่ายลงทุน
902
3,399.05
1,244.46
1,700.68
50.03
1,698.37
2,945.14
86.65
รวม
3621
12,412.93
2,282.75
8,485.65
68.36
3,927.29
10,768.40
86.75