สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

ระยอง

นำเข้าข้อมูล
ข้อมูลหน่วยงาน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO) (A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย :ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
งบประจำ
1327
9,711.10
1,263.47
8,445.43
86.97
1,265.68
9,708.90
99.98
งบลงทุน
1268
3,671.09
888.51
2,542.64
69.26
1,128.45
3,431.15
93.46
รวม
2595
13,382.19
2,151.99
10,988.06
82.11
2,394.13
13,140.05
98.19