ลำพูน

ระบบติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ทุ่งหัวช้าง
หน่วย : ล้านบาท
ที่
อปท.
งบลงทุน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละ
1
4
3.83
3.83
0.00
100.00
2
3
2.15
2.15
0.00
100.00
3
2
0.81
0.81
0.00
100.00
4
3
6.75
4.77
1.98
70.67
บ้านธิ
หน่วย : ล้านบาท
ที่
อปท.
งบลงทุน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละ
1
3
1.81
1.81
0.00
100.00
2
5
14.63
7.87
6.76
53.80
บ้านโฮ่ง
หน่วย : ล้านบาท
ที่
อปท.
งบลงทุน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละ
1
2
3.85
3.85
0.00
100.00
2
3
3.72
3.72
0.00
100.00
3
6
5.49
5.49
0.00
100.00
4
3
3.11
3.11
0.00
100.00
5
6
8.62
7.64
0.98
88.63
6
2
5.13
3.29
1.84
64.15
ป่าซาง
หน่วย : ล้านบาท
ที่
อปท.
งบลงทุน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละ
1
5
2.84
2.84
0.00
100.00
2
3
1.94
1.94
0.00
100.00
3
3
2.96
2.96
0.00
100.00
4
4
4.02
4.02
0.00
100.00
5
4
3.67
3.67
0.00
100.00
6
3
5.85
3.38
2.48
57.69
7
4
6.08
2.40
3.67
39.56
8
2
5.67
1.72
3.95
30.34
ลี้
หน่วย : ล้านบาท
ที่
อปท.
งบลงทุน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละ
1
5
5.48
5.48
0.00
100.00
2
4
3.26
3.26
0.00
100.00
3
3
3.05
3.05
0.00
100.00
4
2
2.66
2.66
0.00
100.00
5
4
4.87
4.87
0.00
100.00
6
3
7.34
7.34
0.00
100.00
7
2
0.78
0.78
0.00
100.00
8
3
5.89
3.66
2.24
62.06
9
3
10.66
4.66
6.00
43.73
10
4
8.45
2.33
6.13
27.54
เมืองลำพูน
หน่วย : ล้านบาท
ที่
อปท.
งบลงทุน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละ
1
2
4.40
4.40
0.00
100.00
2
2
1.88
1.88
0.00
100.00
3
2
2.68
2.68
0.00
100.00
4
1
1.01
1.01
0.00
100.00
5
1
3.40
3.40
0.00
100.00
6
2
2.05
2.05
0.00
100.00
7
2
4.74
3.80
0.94
80.09
8
6
9.70
7.31
2.39
75.37
9
4
7.22
4.98
2.24
69.02
10
5
4.76
2.47
2.29
51.96
11
4
8.83
4.04
4.79
45.74
12
2
3.21
0.57
2.64
17.68
13
1
2.59
0.00
2.59
0.00
เวียงหนองล่อง
หน่วย : ล้านบาท
ที่
อปท.
งบลงทุน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละ
1
6
5.89
5.89
0.00
100.00
2
3
2.38
2.38
0.00
100.00
3
5
2.93
1.52
1.41
51.94
แม่ทา
หน่วย : ล้านบาท
ที่
อปท.
งบลงทุน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละ
1
6
3.42
3.42
0.00
100.00
2
3
0.40
0.40
0.00
100.00
3
3
4.47
4.47
0.00
100.00
4
4
2.39
2.39
0.00
100.00
5
7
6.21
4.57
1.64
73.53
6
3
5.08
3.40
1.68
66.95
7
5
6.60
4.30
2.30
65.13
8
4
17.40
7.40
10.01
42.49