CGD Smart Office | Dashboard


2,088.27 ลบ.

งบส่วนราชการ
เบิกจ่าย 1,068.79
ใช้จ่าย 1,214.47

More info

182.93

งบจังหวัด
เบิกจ่าย 5.41
ใช้จ่าย 13.65

More info

0.00

งบกลุ่มจังหวัด
เบิกจ่าย 0.00
ใช้จ่าย 0.00

More info

258.98

อปท.
เบิกจ่าย 188.04
ใช้จ่าย 188.04

More info

395.20

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เบิกจ่าย 254.61
ใช้จ่าย 367.99

More info

761.66

งบเงินกู้
เบิกจ่าย 598.70
ใช้จ่าย 712.08

More info
ข้อมูล ณ วันที่ 2024-05-13

ประเภท
ภาพรวม
PO(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
[%]
(A)+(B)
[%]
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
รายจ่ายประจำ
2658
1,065.28
10.98
956.82
89.82
108.45
967.80
90.85
82.00
8.85
รายจ่ายลงทุน
472
1,023.00
134.71
111.96
10.94
911.03
246.67
24.11
80.00
-55.89
รวม
3130
2,088.27
145.69
1,068.79
51.18
1,019.49
1,214.47
58.16
82.00
-23.84