งบจังหวัด

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
10
33.57
4.52
3.78
11.26
29.79
8.30
24.72
64.44
-39.72
1
6.17
0.00
0.00
0.00
6.17
0.00
0.00
65.98
-65.98
11
39.74
4.52
3.78
9.51
35.96
8.30
20.89
64.74
-43.85