งบจังหวัด

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 70154380016002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
3,000,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
2 70154380016702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
3 70154380017002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
3,998,400.00 45,000.00 910,788.00
0.00 %
danger
4 70154380017702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 70154380018002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
11,400,000.00 2,258,990.00 0.00
0.00 %
danger
6 70154380018702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
7 70154380019002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
692,200.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
8 70154380019005000001
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
9,000,000.00 346,779.00 3,558,955.79
43.40 %
warning
9 70154380019702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
10 70154380019705000001
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
11 70154380020002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
19,104,400.00 5,585,700.00 940,650.00
0.00 %
danger
12 70154380020702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
13 70154380016003220001
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย ลพ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วยไซเหนือ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+900 ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร
25,000,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
14 70154380017003210001
ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งกลาง ความยาว 1.00 กิโลเมตร ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
5,000,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
15 70154380017003220001
ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายดอยแช่ ระยะที่ 2 โครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมอาคารประกอบ
12,000,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
16 70154380017003220002
ปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมย อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) ความยาว 2.069 กิโลเมตร ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
15,000,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
17 70154380018003210001
ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนเชียงใหม่-ลำปาง) ตอนควบคุม 0800 ตอนขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307 - กม.540+981 (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 106 (ถนนลี้ - เมืองลำพูน) ตอนควบคุม 0301 - 0304 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ - ม่วงโตน - ท่าจักร - อุโมงค์ ระหว่าง กม.122+398 - กม.261+095 (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 116 (ถนนป่าสัก-บ้านเรือน) ตอนควบคุม 0101 - 0102 ตอนป่าสัก - สะปุ๋ง - บ้านเรือน ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+651 (เป็นแห่งๆ)
19,546,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
18 70154380018003220001
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่าง กม.32+440 - กม.37+000 ระยะทางรวม 4.560 กิโลเมตร
25,000,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
19 70154380019003210001
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307 - กม.507+000 (เป็นช่วงๆ) อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
3,021,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
20 70154380019003210002
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนควบคุม 0302 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ระหว่าง กม.145+891 - กม.212+424 (เป็นช่วงๆ) อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
5,000,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
21 70154380019003210003
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ระหว่าง กม.10+000 - กม.33+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลทาสบเส้า ตำบลทาทุ่งหลวง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา, ตำบลเหมืองจี้ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
5,000,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
22 70154380019003210004
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 116 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ป่าสัก - สะปุ๋ง - บ้านเรือน ระหว่าง กม.4+900 - กม.23+651 (เป็นช่วงๆ) อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
5,000,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
23 70154380019003210005
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่อาว-ดอนมูล ระหว่าง กม.0+000-กม.73+300 (เป็นช่วงๆ), กม.111+000-กม.118+550 (เป็นช่วงๆ) อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
5,000,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
24 70154380019003210006
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนควบคุม 0100 ตอน สันป่าฝ้าย-ห้วยไซ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+300 (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมือง อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
5,000,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
25 70154380020003210001
การจัดทำแนวกันไฟ 1,200 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
6,168,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
26 70154380020703210007
ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
รวม 182,930,000.00 8,236,469.00 5,410,393.79