รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


03 การคลัง


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
1
0.01
0.00
0.01
100.00
0.00
0.01
100.00

05 การท่องเที่ยวและกีฬา


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
2
6.01
2.62
3.39
56.36
2.62
6.01
100.00

06 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
1
0.02
0.00
0.02
100.00
0.00
0.02
100.00

07 เกษตรและสหกรณ์


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
1
0.01
0.00
0.01
100.00
0.00
0.01
100.00
2
1
0.04
0.00
0.04
100.00
0.00
0.04
100.00
3
2
27.05
0.40
5.46
20.18
21.59
5.86
21.67

08 คมนาคม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
2
6.21
3.98
2.23
35.95
3.98
6.21
100.00
2
1
0.13
0.00
0.13
100.00
0.00
0.13
100.00
3
2
53.77
48.98
4.78
8.90
48.98
53.77
100.00

09 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
1
0.01
0.00
0.01
100.00
0.00
0.01
100.00

11 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
1
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00

12 พลังงาน


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
1
0.05
0.00
0.05
100.00
0.00
0.05
100.00

15 มหาดไทย


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
2
0.08
0.00
0.08
100.00
0.00
0.08
100.00
2
2
3.07
0.64
2.43
79.17
0.64
3.07
100.00
3
1
3.46
0.00
3.46
100.00
0.00
3.46
100.00
4
5
20.87
6.75
14.11
67.61
6.76
20.86
99.96
5
6
20.47
0.00
20.21
98.74
0.26
20.21
98.74
6
69
108.98
0.00
100.88
92.57
8.10
100.88
92.57

17 แรงงาน


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
4
0.13
0.00
0.13
100.00
0.00
0.13
100.00

18 วัฒนธรรม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
2
0.65
0.00
0.65
100.00
0.00
0.65
100.00

20 ศึกษาธิการ


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
6
5.87
0.24
5.63
95.91
0.24
5.87
100.00
2
1
1.05
0.00
1.05
100.00
0.00
1.05
100.00
3
3
12.62
5.46
7.17
56.78
5.46
12.62
100.00
4
1
8.75
0.00
8.75
100.00
0.00
8.75
100.00
5
52
5.04
0.00
5.04
100.00
0.00
5.04
100.00
6
5
0.82
0.00
0.82
100.00
0.00
0.82
100.00
7
1
0.02
0.00
0.02
100.00
0.00
0.02
100.00
8
40
10.92
5.36
5.55
50.86
5.37
10.92
99.99
9
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

21 สาธารณสุข


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
2
0.01
0.00
0.01
100.00
0.00
0.01
100.00
2
7
9.00
4.22
4.78
53.13
4.22
9.00
100.00

22 อุตสาหกรรม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
1
0.07
0.00
0.07
100.00
0.00
0.07
100.00

25 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
6
23.16
13.72
9.44
40.76
13.72
23.16
100.00

70 กลุ่มจังหวัด


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
12
50.16
18.87
29.00
57.82
21.16
47.87
95.44

75 อปท.


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
2
10.71
10.71
0.00
0.00
10.71
10.71
100.00
2
2
5.86
0.00
5.86
100.00
0.00
5.86
100.00
ร้อยละการใช้จ่าย 0-31% 32-63% 64-100%