สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
1
0.19
0.00
0.19
100.00
0.00
0.19
100.00
82.00
18.00
1
2.88
0.00
2.88
100.00
0.00
2.88
100.00
82.00
18.00
รวม
2
3.07
0.00
3.07
100.00
0.00
3.07
100.00
82.00
18.00