โรงพยาบาลลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
2
0.01
0.00
0.01
100.00
0.00
0.01
100.00
82.00
18.00
รวม
2
0.01
0.00
0.01
100.00
0.00
0.01
100.00
82.00
18.00