ลำพูน

ระบบติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ประเภท
ภาพรวม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
ใช้จ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
รายจ่ายลงทุน
186
258.98
188.04
72.61
70.94

รายละเอียด