รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


01 สำนักนายกรัฐมนตรี


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.01
0.00
0.01
100.00
0.00
0.01
100.00
2
16
0.42
0.00
0.40
96.54
0.01
0.40
96.54
3
16
2.30
0.00
1.95
84.64
0.35
1.95
84.64

03 การคลัง


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
11
0.74
0.04
0.70
95.14
0.04
0.74
100.00
2
10
0.36
0.03
0.32
87.95
0.04
0.34
95.05
3
4
0.09
0.00
0.08
88.74
0.01
0.08
88.74
4
11
1.40
0.00
1.14
81.24
0.26
1.14
81.24
5
14
1.34
0.00
0.61
45.77
0.73
0.61
45.77

05 การท่องเที่ยวและกีฬา


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
8
1.34
0.13
0.64
47.43
0.71
0.77
57.12

06 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
21
3.31
0.02
2.73
82.53
0.58
2.75
83.05
2
21
12.64
0.05
9.78
77.34
2.87
9.82
77.71
3
14
3.53
0.00
2.72
77.15
0.81
2.72
77.15
4
22
3.99
0.05
2.82
70.65
1.17
2.87
71.80

07 เกษตรและสหกรณ์


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
31
1.53
0.00
1.46
95.26
0.07
1.46
95.26
2
24
2.32
0.00
2.02
87.16
0.30
2.02
87.16
3
18
2.35
0.00
2.02
86.13
0.33
2.02
86.13
4
28
3.46
0.00
2.91
84.09
0.55
2.91
84.09
5
63
6.40
0.00
5.32
83.09
1.08
5.32
83.09
6
18
2.84
0.00
2.30
80.78
0.55
2.30
80.78
7
18
1.61
0.00
1.29
79.87
0.32
1.29
79.87
8
37
6.27
0.02
4.81
76.76
1.46
4.83
77.05
9
28
3.69
0.09
2.62
71.08
1.07
2.71
73.54
10
33
6.54
0.00
4.74
72.60
1.79
4.74
72.60
11
30
8.81
2.32
3.18
36.04
5.64
5.50
62.36
12
11
21.02
0.67
10.12
48.15
10.90
10.79
51.33

08 คมนาคม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
9
71.71
30.53
34.32
47.86
37.39
64.85
90.44
2
15
5.09
0.79
3.66
71.86
1.43
4.45
87.47
3
20
39.62
1.20
30.05
75.84
9.57
31.25
78.86

09 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
21
1.87
0.02
1.51
80.59
0.36
1.53
81.76

11 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
2.67
0.00
2.20
82.46
0.47
2.20
82.51
2
4
0.07
0.00
0.04
54.43
0.03
0.04
54.43

12 พลังงาน


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
4
0.78
0.11
0.45
57.71
0.33
0.56
71.90

13 พาณิชย์


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
20
2.84
0.02
2.29
80.79
0.55
2.31
81.42

15 มหาดไทย


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
24
14.96
1.60
12.77
85.33
2.19
14.36
96.00
2
45
127.69
0.06
121.76
95.36
5.92
121.82
95.41
3
16
4.79
0.00
4.51
94.31
0.27
4.51
94.31
4
23
7.49
0.03
6.70
89.53
0.78
6.73
89.88
5
21
4.27
0.02
3.73
87.37
0.54
3.75
87.72
6
16
2.32
0.22
1.62
70.10
0.69
1.84
79.48
7
15
2.93
0.08
2.05
70.10
0.88
2.14
72.95

16 ยุติธรรม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
21
27.64
0.05
26.79
96.95
0.84
26.84
97.13
2
8
0.39
0.00
0.38
96.38
0.01
0.38
96.38
3
21
5.64
0.00
4.74
83.95
0.91
4.74
83.95
4
15
2.51
0.01
1.98
78.87
0.53
1.99
79.31

17 แรงงาน


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
7
1.11
0.00
1.04
93.85
0.07
1.04
93.85
2
21
1.99
0.10
1.58
79.41
0.41
1.67
84.21
3
29
1.32
0.00
1.10
83.05
0.22
1.10
83.05
4
26
3.80
0.98
2.15
56.63
1.65
3.13
82.37
5
25
2.38
0.01
1.86
78.25
0.52
1.87
78.46

18 วัฒนธรรม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
23
3.75
0.00
2.82
75.24
0.93
2.82
75.24
2
20
0.79
0.01
0.54
68.43
0.25
0.55
69.69

20 ศึกษาธิการ


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
15.04
0.00
14.97
99.53
0.07
14.97
99.53
2
42
61.03
0.07
54.47
89.25
6.56
54.54
89.37
3
42
72.67
0.01
64.93
89.35
7.74
64.94
89.37
4
31
4.19
0.00
3.71
88.42
0.49
3.71
88.42
5
31
6.75
0.08
5.86
86.73
0.90
5.93
87.86
6
20
19.48
0.00
16.17
83.03
3.31
16.17
83.03
7
34
5.76
0.02
4.58
79.49
1.18
4.61
79.92
8
30
14.23
0.32
10.89
76.49
3.35
11.21
78.72
9
19
4.82
0.00
3.74
77.52
1.08
3.74
77.52
10
34
15.31
0.00
11.53
75.30
3.78
11.53
75.30
11
12
7.71
0.00
5.05
65.57
2.65
5.05
65.57

21 สาธารณสุข


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
18
29.45
0.00
20.36
69.12
9.09
20.36
69.12
2
37
40.30
0.25
27.50
68.24
12.80
27.75
68.85

22 อุตสาหกรรม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
18
3.33
0.89
2.09
62.68
1.24
2.98
89.45

25 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
27
28.92
1.21
21.08
72.89
7.84
22.29
77.08
2
14
9.19
0.00
6.70
72.85
2.50
6.70
72.85

28 หน่วยงานของศาล


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
2
0.20
0.00
0.20
100.00
0.00
0.20
100.00
2
4
0.05
0.00
0.05
100.00
0.00
0.05
100.00

29 หน่วยงานอิสระของรัฐ


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
4
0.30
0.00
0.30
100.00
0.00
0.30
100.00

70 กลุ่มจังหวัด


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
11
39.74
4.52
3.78
9.51
35.96
8.30
20.89

75 อปท.


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
102.33
0.00
102.33
100.00
0.00
102.33
100.00
2
27
111.52
0.00
107.03
95.97
4.49
107.03
95.97
ร้อยละการใช้จ่าย 0-31% 32-63% 64-100%