สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
34
8.93
0.00
5.20
58.19
3.74
5.20
58.19
82.00
-23.81
3
0.03
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
80.00
-80.00
37
8.96
0.00
5.20
57.99
3.77
5.20
57.99
82.00
-24.01