สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
17
0.16
0.00
0.38
236.78
-0.22
0.38
236.78
82.00
154.78
17
0.16
0.00
0.38
236.78
-0.22
0.38
236.78
82.00
154.78