สำนักงานจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
30
0.10
0.00
4.40
4,487.25
-4.30
4.40
4,487.25
82.00
4,405.25
1
0.00
0.00
9.07
inf
-9.07
9.07
inf
80.00
inf
31
0.10
0.00
13.48
13,736.18
-13.38
13.48
13,736.18
82.00
13,654.18