สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
42
3.56
0.00
2.53
70.98
1.03
2.53
70.98
82.00
-11.02
2
0.57
0.00
0.00
0.00
0.57
0.00
0.00
80.00
-80.00
44
4.13
0.00
2.53
61.19
1.60
2.53
61.19
82.00
-20.81