สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
35
5.00
0.00
4.70
94.02
0.30
4.70
94.02
82.00
12.02
5
2.37
0.00
2.40
101.18
-0.03
2.40
101.18
80.00
21.18
40
7.38
0.00
7.11
96.32
0.27
7.11
96.32
82.00
14.32