สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 15004060008702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
2 15004060009002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
195,900.00 0.00 118,700.00
0.00 %
warning
3 15004140002002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,956,100.00 0.00 1,383,078.00
0.00 %
warning
4 15004140002702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 15004170023702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
6 15004170024002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
283,200.00 0.00 283,200.00
0.00 %
success
7 15004360001002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,028,204.45 0.00 1,248,445.79
0.00 %
warning
8 15004360001702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
9 15004360005002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
3,260,960.00 0.00 1,781,420.00
0.00 %
warning
10 15004360005702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
11 15004400006002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,662,190.00 0.00 28,240.00
0.00 %
danger
12 15004560010702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
13 15004560011002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
205,960.00 0.00 28,860.00
0.00 %
danger
14 90909410023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
45,250.00 0.00 45,250.00
100.00 %
success
15 90909410023000974
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน
633.00 0.00 633.00
100.00 %
success
16 90909410023000975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
144,706.00 0.00 144,706.00
100.00 %
success
17 90909410023700973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
18 90909410023700974
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
19 90909410023700975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
20 90909580001000942
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย
53,518.20 0.00 53,518.20
100.00 %
success
21 90909580002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
48,670.00 0.00 48,670.00
100.00 %
success
22 90909590001700942
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
23 90909590002700972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
24 15004360004002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
3,093,076.00 0.00 2,431,336.00
0.00 %
warning
25 15004360004702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
26 15004360005003210165
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 3 ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
104,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
27 15004360005003210166
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 3 ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
104,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
รวม 13,186,367.65 0.00 7,596,056.99