วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
68
24.08
0.00
11.82
49.08
12.26
11.82
49.08
82.00
-32.92
1
1.98
0.00
0.00
0.00
1.98
0.00
0.00
80.00
-80.00
69
26.06
0.00
11.82
45.35
14.24
11.82
45.35
82.00
-36.65