สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
47
3.91
0.00
5.63
143.94
-1.72
5.63
143.94
82.00
61.94
5
0.17
0.00
0.00
0.00
0.17
0.00
0.00
80.00
-80.00
52
4.08
0.00
5.63
138.10
-1.55
5.63
138.10
82.00
56.10