องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
34
175.95
0.00
175.95
100.00
0.00
175.95
100.00
82.00
18.00
6
33.26
0.00
0.00
0.00
33.26
0.00
0.00
80.00
-80.00
40
209.21
0.00
175.95
84.10
33.26
175.95
84.10
82.00
2.10