องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 755QQ370001004100001
ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม))
391,000.00 0.00 391,000.00
100.00 %
success
2 755QQ370001004100002
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร
1,052,500.00 0.00 1,052,500.00
100.00 %
success
3 755QQ370001004100003
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
66,685,300.00 0.00 66,685,300.00
100.00 %
success
4 755QQ370001004100004
ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน)
967,600.00 0.00 967,600.00
100.00 %
success
5 755QQ370001004100005
ค่าจัดการเรียนการสอน
2,990,400.00 0.00 2,990,400.00
100.00 %
success
6 755QQ370001004100006
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
425,600.00 0.00 425,600.00
100.00 %
success
7 755QQ370001004100007
ค่าหนังสือเรียน
846,900.00 0.00 846,900.00
100.00 %
success
8 755QQ370001004100008
ค่าอุปกรณ์การเรียน
338,000.00 0.00 338,000.00
100.00 %
success
9 755QQ370001004100009
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
593,100.00 0.00 593,100.00
100.00 %
success
10 755QQ370001004100010
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)
19,076,000.00 0.00 19,076,000.00
100.00 %
success
11 755QQ370001004100011
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)
3,451,200.00 0.00 3,451,200.00
100.00 %
success
12 755QQ370001004100012
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)
48,000.00 0.00 48,000.00
100.00 %
success
13 755QQ370001004100013
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)
93,800.00 0.00 93,800.00
100.00 %
success
14 755QQ370001004100014
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
204,000.00 0.00 204,000.00
100.00 %
success
15 755QQ370001004100015
เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
232,500.00 0.00 232,500.00
100.00 %
success
16 755QQ370001004100016
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอน
18,950,000.00 0.00 18,950,000.00
100.00 %
success
17 755QQ370001004100017
เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา
1,939,600.00 0.00 1,939,600.00
100.00 %
success
18 755QQ370001004100018
เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
57,664,000.00 0.00 57,664,000.00
100.00 %
success
19 755QQ370001704100001
ค่าจัดการเรียนการสอน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
20 755QQ370001704100002
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
21 755QQ370001704100003
ค่าหนังสือเรียน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
22 755QQ370001704100004
ค่าอุปกรณ์การเรียน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
23 755QQ370001704100005
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
24 755QQ370001704100006
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
25 755QQ370001704100007
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
26 755QQ370001704100008
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
27 755QQ370001704100009
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
28 755QQ370001704100010
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
29 755QQ370001704100011
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
30 755QQ370001704100012
เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
31 755QQ370001704100013
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
32 755QQ370001704100014
เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
33 755QQ370001704100015
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
34 755QQ370001704100016
เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
35 755QQ370001004200001
ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
120,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
36 755QQ370001004200002
ยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านมะกอก อำเภอป่าซาง จัหวัดลำพูน
460,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
37 755QQ370001004200003
ซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling พร้อมติดตั้งสัญญาณจราจรในสายทาง ลพ.ถ 10008 แยกทางหลวง หมายเลข 11 - บ้านป่าตาล อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,512 ตารางเมตร)
2,919,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
38 755QQ370001004200004
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ 10009 แยก ทล.11 - บ้านป่าเป้า ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 2,620.00 เมตร
9,851,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
39 755QQ370001004200005
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ 10012 สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงยอง เชื่อมบ้านหนองซิว หมู่ที่ 13 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,735.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 28,410 ตารางเมตร
14,555,700.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
40 755QQ370001004200006
ก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์บริเวณลานสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
5,351,300.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
รวม 209,206,500.00 0.00 175,949,500.00