สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
47
3.71
0.00
2.76
74.21
0.96
2.76
74.21
82.00
-7.79
21
6.99
2.09
1.29
18.50
5.70
3.38
48.41
80.00
-31.59
68
10.70
2.09
4.05
37.83
6.65
6.14
57.36
82.00
-24.64