โรงพยาบาลลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
36
28.35
0.00
26.84
94.67
1.51
26.84
94.67
82.00
12.67
5
50.17
0.00
0.00
0.00
50.17
0.00
0.00
80.00
-80.00
41
78.53
0.00
26.84
34.18
51.69
26.84
34.18
82.00
-47.82