ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
42
5.64
0.01
3.34
59.20
2.30
3.34
59.29
82.00
-22.71
2
0.09
0.00
0.09
100.00
0.00
0.09
100.00
80.00
20.00
44
5.73
0.01
3.43
59.83
2.30
3.43
59.92
82.00
-22.08