ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 06003140002001000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
3,453,979.00 0.00 2,352,396.00
0.00 %
warning
2 06003140002002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
218,555.00 0.00 156,639.00
0.00 %
warning
3 06003140002701000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
4 06003140002702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 06003360004002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
63,000.00 0.00 9,000.00
0.00 %
danger
6 06003360004702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
7 06003410005002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,496,600.00 7,000.00 895,151.31
0.00 %
warning
8 06003410009002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
356,650.00 0.00 194,271.44
0.00 %
warning
9 06003410009702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
10 06003410009704200003
เงินอุดหนุนสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
11 06003410009704200004
เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
12 06003430005702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
13 06003450001002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
310,316.91 5,082.50 222,640.95
0.00 %
warning
14 06003450001702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
15 90909410023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
17,092.00 0.00 17,092.00
100.00 %
success
16 90909410023000974
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน
5,414.00 0.00 5,414.00
100.00 %
success
17 90909410023000975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
30,223.00 0.00 30,223.00
100.00 %
success
18 90909410023700973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
19 90909410023700974
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
20 90909410023700975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
21 90909580001000942
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย
109,590.00 0.00 109,590.00
100.00 %
success
22 90909580002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
49,435.00 0.00 49,435.00
100.00 %
success
23 90909590001700942
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
24 90909590002700972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
25 06003410005003110006
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
51,400.00 51,400.00 0.00
100.00 %
success
26 06003410005003110007
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิเซล ขนาด 43 นิ้ว ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
15,000.00 15,000.00 0.00
100.00 %
success
27 06003410005003210004
ก่อสร้างรั้วล้อมรอบสำนักงานเขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงทุ่งหัวช้าง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
226,900.00 226,900.00 0.00
100.00 %
success
28 06003410009003110126
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( Ip Camera ) พร้อมอุปกรณ์ ( จำนวน 8 กล้อง ) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
154,400.00 154,400.00 0.00
100.00 %
success
29 06003410009004200003
เงินอุดหนุนสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ
15,000.00 0.00 15,000.00
100.00 %
success
30 06003410009004200004
เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว
74,000.00 0.00 74,000.00
100.00 %
success
รวม 6,647,554.91 459,782.50 4,130,852.70