ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
24
0.74
0.00
1.36
183.51
-0.62
1.36
183.51
82.00
101.51
1
0.04
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
80.00
-80.00
25
0.78
0.00
1.36
174.14
-0.58
1.36
174.14
82.00
92.14