สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
30
3.55
0.00
2.24
63.09
1.31
2.24
63.09
82.00
-18.91
2
0.03
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
80.00
-80.00
32
3.58
0.00
2.24
62.57
1.34
2.24
62.57
82.00
-19.43