สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 16006060008005000003
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม
10,000.00 0.00 10,000.00
100.00 %
success
2 16006060009705000003
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
3 16006140004001000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
2,457,087.00 0.00 1,687,680.00
0.00 %
warning
4 16006140004002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
208,358.00 0.00 193,280.00
0.00 %
success
5 16006140004701000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
6 16006140004702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
7 16006570011005000001
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม
9,600.00 0.00 9,600.00
100.00 %
success
8 16006570012705000001
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
9 16006590001002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
888,500.00 0.00 606,806.30
0.00 %
warning
10 16006590001702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
11 90909410023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
27,073.00 0.00 27,073.00
100.00 %
success
12 90909410023000975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
23,250.00 0.00 23,250.00
100.00 %
success
13 90909410023700973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
14 90909410023700975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
15 90909580002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
36,300.00 0.00 36,300.00
100.00 %
success
16 90909590002700972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
17 16006590001003110013
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
18,500.00 0.00 18,500.00
100.00 %
success
18 16006590001003110130
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
11,000.00 0.00 11,000.00
100.00 %
success
รวม 3,689,668.00 0.00 2,623,489.30