โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
18
2.78
0.00
5.05
181.75
-2.27
5.05
181.75
82.00
99.75
18
2.78
0.00
5.05
181.75
-2.27
5.05
181.75
82.00
99.75