โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 20004310045002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
50,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
2 20004310045702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
3 20004350002002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
61,450.00 0.00 20,500.00
0.00 %
danger
4 20004350002702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 20004420022004100002
ค่าหนังสือเรียน
1,332,702.00 0.00 1,332,702.00
100.00 %
success
6 20004420022004100079
ค่าอุปกรณ์การเรียน
689,720.00 0.00 689,720.00
100.00 %
success
7 20004420022004100156
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
634,100.00 0.00 634,100.00
100.00 %
success
8 20004420022004100233
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1,430,358.00 0.00 1,430,358.00
100.00 %
success
9 20004420022004100310
ค่าจัดการเรียนการสอน
5,797,152.00 0.00 5,797,152.00
100.00 %
success
10 20004420022704100002
ค่าหนังสือเรียน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
11 20004420022704100079
ค่าอุปกรณ์การเรียน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
12 20004420022704100156
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
13 20004420022704100233
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
14 20004420022704100310
ค่าจัดการเรียนการสอน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
15 20004420067004100001
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก
67,200.00 0.00 67,200.00
100.00 %
success
16 20004420067704100001
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
17 90909410023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
29,826.00 0.00 29,826.00
100.00 %
success
18 90909410023000975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
164,256.89 0.00 164,256.89
100.00 %
success
19 90909410023700973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
20 90909410023700975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
21 90909580002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
128,980.00 0.00 128,980.00
100.00 %
success
22 90909590002700972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
รวม 10,385,744.89 0.00 10,294,794.89