สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
25
1.26
0.03
0.95
74.99
0.32
0.98
77.37
82.00
-4.63
25
1.26
0.03
0.95
74.99
0.32
0.98
77.37
82.00
-4.63