ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
27
0.01
0.00
2.30
20,009.24
-2.29
2.30
20,009.24
82.00
19,927.24
27
0.01
0.00
2.30
20,009.24
-2.29
2.30
20,009.24
82.00
19,927.24