สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
28
1.99
0.00
1.96
98.55
0.03
1.96
98.55
82.00
16.55
4
0.64
0.00
0.57
88.28
0.08
0.57
88.28
80.00
8.28
32
2.64
0.00
2.53
96.05
0.10
2.53
96.05
82.00
14.05