สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 11005140003001000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
2,493,790.00 0.00 1,812,080.00
0.00 %
warning
2 11005140003002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
227,210.00 0.00 175,807.00
0.00 %
warning
3 11005140003701000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
4 11005140003702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 11005540001002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
435,996.00 0.00 233,461.38
0.00 %
warning
6 11005540008005000001
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566
600.00 0.00 600.00
100.00 %
success
7 11005540008705000001
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
8 11005560011005000001
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
57,684.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
9 11005590001702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
10 11005590001705000001
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
11 11005590001705000005
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
12 11005590001705000006
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
13 11005590001705000008
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
14 90909410023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
610.00 0.00 610.00
100.00 %
success
15 90909410023700973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
16 90909580002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
4,200.00 0.00 4,200.00
100.00 %
success
17 90909580002000977
ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
32,600.00 0.00 32,600.00
100.00 %
success
18 90909590002700977
ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
19 11005540001005000001
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด
191,797.00 0.00 128,225.00
66.85 %
warning
20 11005540001005000004
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
540,990.00 0.00 336,240.00
62.15 %
warning
21 11005540001005000005
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
18,774.00 0.00 18,687.00
99.54 %
success
22 11005540001005000006
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
219,100.00 0.00 157,076.00
71.69 %
warning
23 11005540001005000010
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ
260,678.00 12,931.00 132,820.00
55.91 %
warning
รวม 4,484,029.00 12,931.00 3,032,406.38