แขวงทางหลวงชนบทลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
8
0.40
0.01
0.36
91.84
0.03
0.37
94.23
82.00
12.23
27
71.32
4.29
47.57
66.70
23.75
51.85
72.71
80.00
-7.29
35
71.71
4.30
47.93
66.83
23.78
52.22
72.82
82.00
-9.18